RABAT 10% NA PIERWSZE ZAKUPY Z KODEM "WELCOME10"
Koszyk

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.natucain.pl/ w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta w związku z zawieraniem Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia tych usług. 

 

§1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonać zakupu Towaru,
 3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów,
 4. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., korzystająca
  z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru,
 5. Konsument– konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przepisami prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Newsletter- usługa elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na okresowym przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających, m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy,
 7. Prawo Konsumenckie - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.).
 8. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 9. Regulamin - niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z serwisu Sklepu Internetowego, świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 10. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: http://www.natucain.pl/
 11. Siła Wyższa– zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia (dotyczy to również sytuacji, w której zajście zdarzenia jest mało prawdopodobne w danych okolicznościach) i niemożliwe do zapobieżenia. Za siłę wyższą będą uznawane w szczególności: działania siły przyrody, w szczególności: huragan, powódź, pożar, niezwykle niskie lub wysokie temperatury powietrza, akty władzy publicznej, w szczególności: wywłaszczenie, blokada granic lub portów; zdarzenia związane z życiem zbiorowym, w szczególności zamieszki uliczne, protesty, wojna, inne działania zbrojne, akt terrorystyczny, strajk, epidemia, pandemia,
 12. Sprzedawca- New Flag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-667), ul. Koszykowa 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882089, NIP 7011014707, REGON 387785107, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł; e-mail: info@new-flag.pl,
 13. Towar– produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Sklepu, będący przedmiotem Umowy sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedawcą,
 14. Umowa sprzedaży Towaru- umowa zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Klientowi Towaru, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Towar, 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

  § 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: http://www.natucain.pl/
  2. Akceptacja postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności jest dobrowolna, jednakże dokonanie akceptacji jest konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, o której mowa w Regulaminie.  
  3. Akceptacja postanowień Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  4. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.
  5. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.
  6. Przeglądanie strony Sklepu Internetowego, składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu, nie wymaga założenia specjalnego konta przez Klienta.
  7. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.  
  8. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego, w szczególności: komputera (przenośnego lub stacjonarnego) lub innego urządzenia typu smartfon, tablet itd. podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple Safari; Microsoft Edge; Opera; Apple Safari for iOS; Google Chrome for Android z możliwością włączenia możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript, a także dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail).
  9. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem jego funkcjonalności świadczy zgodnie z Regulaminem usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  10. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, Klient może: przesłać wiadomość na adres mailowy: info@new-flag.pl lub zadzwonić na numer telefonu (22) 259 5000. 
  11. Klient ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej usługi elektronicznej Newsletter, która zostaje rozpoczęta po uprzednim wskazaniu adresu e-mail do wysyłki Newslettera i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z usługi Newslettera w każdym czasie, poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości e-mail pola rezygnacji subskrypcji Newslettera.
  12. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami, o których mowa w zdaniu poprzednim, pierwszeństwo mają przedmiotowe przepisy. 
  13. W przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży Towaru związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży Towaru wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG - postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 §1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 §2 Kodeksu cywilnego.
   § 3. Prawa i obowiązki stron
   1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    a) 
    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    b) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
    c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, w szczególności zasadami korzystania z sieci Internet.
    d) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy,
    e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    f) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
    g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego lub użytku prowadzonej działalności gospodarczej.
   2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu Internetowego w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa wyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności: 
    a) z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem,
    b) za zdarzenia (opóźnienia, błędy itd.) spowodowane działaniem Siły Wyższej,
    c) za poprawność i treść danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do formularzy generowanych przez serwis Sklepu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do formularzy generowanych za pośrednictwem serwisu Sklepu,
    d) za skutki wydarzeń niezależnych od Sprzedawcy, tj. błędy oprogramowania, przerwy w dostawie Internetu, przerwy w dostawie prądu itd., 
    e) za konsekwencje związane z utraceniem lub udostępnieniem osobom trzecim danych wprowadzonych przez Klienta do formularzy udostępnionych w serwisie Sklepu.
    § 4. Rejestracja
     1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy m.in.: wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku zobowiązaniowego ze Sprzedawcą i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji przez Sprzedawcę Zamówień Klienta. 
     2. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania: adresu e-mail oraz hasła, podanych przy założeniu konta Klienta.
     3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
     4. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany ww. danych, do ich niezwłocznej aktualizacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
     5. Sprzedawca nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta loginu i hasła do konta osobom trzecim.
     6. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do swojego konta. Sprzedawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem. W przypadku stwierdzenia używania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Klienta.
     7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. 
     8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy: info@new-flag.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
     § 5. Składanie Zamówień
      1. W celu dokonania zakupu Towaru (zawarcia Umowy sprzedaży Towaru), Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, podejmując czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje na stronie Sklepu, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie oraz dokonuje płatności za pośrednictwem procedury płatności, o której mowa w par. 4 Regulaminu.
      2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 
      3. Klient w celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia powinien wybrać Towary spośród dostępnych w Sklepie Internetowym, z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu Internetowego, gdzie poszczególne Towary mogą być dodatkowo dostępne w różnych wariantach rodzajowych i ilościowych oraz kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”.
      4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka, wybranie formy płatności, formy dostawy zamawianego Towaru, uzupełnienie danych adresowych oraz danych kontaktowych i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty. 
      5. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wybranie formy płatności, formy dostawy zamawianego Towaru oraz wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru, w tym danych adresowych i kontaktowych oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
      6. Zamówienie jest skuteczne złożone, jeżeli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia, podane przez niego dane, w szczególności dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami także nr NIP, nazwa firmy oraz adres firmy są poprawne oraz prawdziwe.
      7. Po skutecznym złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje w szczególności informację mailową potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz informację o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji. 
      8. Umowa sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji, wysłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
      9. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia lub zmienić Zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia albo o zmianie Zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: info@new-flag.pl lub zgłoszone/anulowane za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta. 
      § 6. Płatność
      1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki i opłaty, poza kosztami dostawy. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
      2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży Towaru zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
      3. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
       a) za pośrednictwem systemu Przelewy24 - zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu Przelewy24 dostępne są na stronie https://www.przelewy24.pl/;
       b) 
       kartą płatniczą (Visa, Mastercard); 

       Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

      4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. Koszty te obejmują w szczególności opłaty i prowizje, którymi Sprzedawca zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności.
      5. Z tytułu sprzedaży Towarów, Sprzedawca wystawi Klientowi, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, fakturę VAT i prześle na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub prześle w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia, w przypadku wybrania przez Klienta tej formy doręczenia faktury VAT.
      6. Klient w przypadku woli otrzymania faktury w formie elektronicznej powinien wyrazić zgodę na udostępnienie mu do wglądu lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. Sprzedawca dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.
       § 7. Dostawa
        1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.
        2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 Dni roboczych, w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 14 Dni roboczych. Sprzedawca nie ma możliwości odraczania wysyłki Zamówień na życzenie Klienta i nie prowadzi rezerwacji Towaru.
        3. Dostawa Towaru odbywa się w Dni robocze od poniedziałku do piątku.
        4. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany poprzez mail potwierdzający realizację Zamówienia.
        5. Koszt wysyłki pokrywa Klient, zostaje on doliczony do ceny i osobno wykazany w Zamówieniu.
        6. Sprzedawca może wstrzymać wysyłkę Towaru do chwili, gdy cena i ewentualny koszt wysyłki zostaną zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.
        7. Koszty związane z dostawą Towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.
        8. Towar, który został zwrócony do Sklepu przez przewoźnika z powodu podania w Formularzu Zamówienia nieprawidłowego adresu dostawy lub z powodu nie podjęcia wysyłki w terminie z powodu okoliczności, które leżą po stronie Klienta, zostanie zwrócony do Sklepu na koszt Klienta. Ponowna wysyłka Towaru do Klienta wymaga ponownego pokrycia kosztu dostawy przez Klienta.
        9. Klient, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, przejmuje korzyści i ciężary dotyczące Towaru, a także ryzyko utraty, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy Towaru z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Sprzedawca nie odpowiada za utratę, uszkodzenia ani opóźnienia, które mają miejsce po wydaniu Towaru przewoźnikowi.
        10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru, Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w par. 8 Regulaminu.
        § 8. Postępowanie reklamacyjne
         1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Wyłączenie to nie dotyczy Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu.
         2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z Umową, są określone w Prawie Konsumenckim.
         3. W razie braku zgodności Towaru z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Prawie Konsumenckim. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
         4. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
         5. Ponadto, Towar aby zostać uznany za zgodny z Umową, musi:
          • 1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towarów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
          • 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
          • a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
          • b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
          • c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
          • 3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
          • 4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
         6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 5 pkt 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
         7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
         8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
         9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
         10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
         11. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
          • 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Prawa Konsumenckiego;
          • 2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa Konsumenckiego,
          • 3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
          • 4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Prawa Konsumenckiego.
         12. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
         13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
         14. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną lub dotyczące zakupionych Towarów można składać pisemnie na następujący adres Sprzedawcy: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa lub mailowo na adres e-mail: info@new-flag.pl
         15. W reklamacji należy podać: numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz przedmiot żądania. 
         16. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa. Sprzedawca zaleca, by Klient należycie zabezpieczył Towar na czas transportu. 
         17. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji dotyczącej Towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru od Klienta. 
         18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na inny lub zwróci należności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 
         19. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
         20. Roszczenia wynikające z rękojmi o wymianę Towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru z tytułu niezgodności Towaru z niniejszą umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta wady, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

         § 9. Reklamacje związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

         Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: info@new-flag.pl lub pisemnie na następujący adres Sprzedawcy: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.

         § 10. Prawo odstąpienia
         1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidzianych przepisami prawa i wskazanych w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.
         2. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru.
         3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru może zostać złożone:
          1. pisemnie na adres ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
          2. drogą e-mail na adres: info@new-flag.pl
         4. Oświadczenie może być złożone (co oznacza, że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
         5. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
         6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, w odniesieniu do umowy:
          1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
          2. której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
          3. której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
          4. której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
         7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy Towaru oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru. 
         8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
         9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
         10. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
         11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 
         12. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia Towaru). 
         13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
         14. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru przysługuje wyłącznie Klientom, którzy są Konsumentami oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta, o których mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu.
          § 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
          1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
           1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem,
            o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
           2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
           3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
          2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
           i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
          3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie usług.
          4. Przedsiębiorcy, o których mowa w par. 2 ust. 11 Regulaminu nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

          § 12. Dane osobowe i cookies

          1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod linkiem lub pod adresem: https://natucain.pl/pages/cookie-policy  
          2. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej serwisu Sklepu ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Sprzedawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta. Oświadczenie o zaznajomieniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do skutecznego złożenia Zamówienia.
          3. Klient nie jest uprawniony do podawania danych osobowych podmiotom trzecim.
           § 13. Postanowienia końcowe
            1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
            2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
             w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.natucain.pl/
            3. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz za pośrednictwem wiadomości, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
            4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia przez Klienta Umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedawcą.
            5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne
             z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień Regulaminu, co nie wpływa na ważność i obowiązywanie postanowień Regulaminu w pozostałej części.
            6. W przypadku ewentualnego sporu wynikłego na tle stosowania Regulaminu, Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Towaru lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, o którym mowa w par. 2 ust. 11, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
            7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

             

            Regulamin do pobrania tutaj